+36 42 310 566 +36 30 096 9158    info kukac kallaygyujtemeny pont hu

4400 Nyíregyháza

Bessenyei tér 15.

Nyitvatartás: Kedd - Vasárnap: 09:00-17:00.

Hétfőn zárva.

Adatkezelési tájékozatóAdatkezelési tájékozató

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték Múzeumok Éjszakája 2023 szabályzat


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Látogatónk!

Tiszteletben tartjuk az Ön személyes adatainak védelméhez fűződő alapvető jogait, ezért jelen dokumentum tartalmazza – az EU Általános Adatvédelmi rendeletének (GDPR)[1] megfelelő –tájékoztatást a Weboldalunk Látogatói által megadott, illetőleg személyükkel kapcsolatba hozható személyes adatok kezelésének jogalapjáról, céljáról, tárolási idejéről, módjáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseinkről, továbbá az adatok felhasználása felett történő rendelkezési lehetőségeiről.

[1] AZ Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről – a tájékoztatási kötelezettségről szóló rendelkezéseket ld. 13-14. cikk.

Tartalom

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ.. 1

1.     ADATKEZELŐ ÉS A WEBOLDAL ÜZEMELTETŐJE: 1

2.     ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA ÉS MEGISMERHETŐSÉGE. 2

3.     ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK.. 2

1.. Kapcsolatfelvétel során kezelt adatok. 3

2.. Múzeumi látogatás online időpontfoglalás. 3

3.. Online leletbejelentés. 3

4.. Könyvtári és adattári kutatási engedély igénylése. 3

5.. Múzeum pedagógiai/andragógiai előadás/foglalkozás megrendelése. 3

6.. Vásárlás az Intézmény Shop-jában. 3

3.     AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA.. 4

4.     ADATOK TÖRLÉSÉNEK IDEJE. 4

5.     ADATBIZTONSÁG.. 4

6.     LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS – SÜTI (COOKIE) TÁJÉKOZTATÓ.. 4

7.     AZ ÖN SZEMÉLYES ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI 5

8.     JOGI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE. 6

1.                  ADATKEZELŐ ÉS A WEBOLDAL ÜZEMELTETŐJE:

JÓSA ANDRÁS MÚZEUM (a továbbiakban: Intézményünk)

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.

Adószám: 15403337-2-15

Telefon: +36-42-315-722, 509-032, 414-144

Fax: +36-42-315-722

Elektronikus levelezési cím: info@josamuzeum.hu

Kállay gyűjtemény levelezési címe: info@kallaygyujtemeny.hu

Sóstói Múzeumfalu levelezési cím: info@muzeumfalu.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Krak Anita

Elérhetősége: adatvedelem@josamuzeum.hu

A felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv: Nyíregyháza Megyei Jogú Városának Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)

www.josamuzeum.hu, valamint a www.muzeumfalu.hu weboldalak tárhely és domain szolgáltatója: DotRoll Kft.

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Adószám: 13962982-2-42

Telefon: 06-1-432-32-32

E-mail: support@dotroll.com

www.kallaygyujtemeny.hu weboldal tárhely és domain szolgáltatója:

3 IN 1 Hosting Bt.

2310 Szigetszentmiklós, Dévai utca 10/A  

Adószám: 22206118213

Cégjegyzékszám: 13 06 055290

Telefon: +36 (21) 200 0040

E-mail cím: admin@megacp.com

2.                  ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA ÉS MEGISMERHETŐSÉGE

Az Adatkezelési tájékoztató hatálya a Jósa András Múzeum által működtetett www.josamuzeum.huwww.kallaygyujtemeny.hu és a www.muzeumfalu.hu weboldalak látogatása során megvalósuló adatkezelési tevékenységeinkre terjed ki.

Jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba. Intézményünk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására, mely nem érinti a módosítást megelőzően végzett adatkezelési tevékenység jogszerűségét.

A mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatónk megtekinthető a Weboldalaink e célra létrehozott menüpontjában.

Látogató (vagy felhasználó) jelen tájékoztató keretében: az a természetes személy, aki a Weboldalt felkeresi, függetlenül attól, hogy igénybe veszi-e bármilyen szolgáltatásunkat.

A fent meghatározott internet címen elérhető Weboldalunk szolgáltatása Magyarországra irányul és azt Magyarországról nyújtjuk.

A Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során is a magyar jog az irányadó.

3.                  ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

Intézményünk (ide értve a tagintézményként működő Kállay Gyűjteményt, és a Sóstói Múzeumfalut) közfeladatot ellátó költségvetési szervként működik, melynek fő feladata a kulturális javak és a szellemi kulturális örökség elemeinek tudományos, örökségvédelmi, oktatási és ismeretátadási céllal történő folyamatos gyűjtése, megőrzése, feldolgozása, kutatása, kiállítása és egyéb módon történő közzététele.

Küldetésünk teljesítéséhez a Weboldalaink is hozzájárulnak a nyilvánosság számára meghirdetett kiállításaink, programjaink népszerűsítésével, az alaptevékenységeink ellátásához szükséges információk átadásával, és a szolgáltatásaink igénybevételének elősegítésével.

Weboldalunk célja tehát elsősorban fenti tevékenységeink, szolgáltatásaink/programjaink bemutatása, a közfeladatunk ellátásával összefüggő tájékoztatások, dokumentumok közzététele, a közérdekű adataink nyilvánosságra hozatala, illetve a kapcsolatfelvétel lehetőségének megteremtése.

A Weboldalunkon megtalálható más intézmények, partnerek, EU-s és kormányzati programok, pályázatok oldalára mutató linkek tartalmáért az Intézményünk kizárja a felelősségét.

Automatizált adatkezelésen alapuló profilalkotást nem végzünk.

1.                  Kapcsolatfelvétel során kezelt adatok

A Weboldalunk Kapcsolat menüjében található űrlap kitöltésével (név, e-mail cím, üzenet tárgya, és üzenet) és a küldés gomb megnyomásával üzenetet küldhet nekünk. Az adatok forrása tehát az Ön által kitöltött űrlap lesz.

Üzenetét Intézményünk titkársági feladatait ellátó munkatársunk, továbbá a válaszadásra kijelölt személyek jogosultak megismerni és kezelni elektronikus levelezőrendszerünkben. Adattovábbításra nem kerül sor.

2.                    Múzeumi látogatás online időpontfoglalás

Egyes kiállításaink megtekintéséhez, különösen nagyobb létszámú csoportok esetén, javasoljuk, hogy foglaljon időpontot az e célra kialakított űrlapon. A regisztráció során az Ön által megadott az alábbi adatokat kezeljük: név, email cím, telefonszám és létszám, múzeumpedagógiai foglalkozás és tárlatvezetés igénylése esetén az iskolai osztályra vonatkozó információk. Az időpontfoglalás adatai a foglalas@josamuzeum.hu e-mail címre kerülnek továbbításra, melyet Intézményünk igazgatási ügyintézője és a rendszergazdai feladatokat ellátó munkatársunk kezel. Az időpontfoglalásról e-mailt küldünk. Az időpontfoglalás adatait a foglalás megerősítését, és a csoportok fogadását végző munkatársainkon kívül harmadik személy számára nem továbbítjuk.

3.                    Online leletbejelentés

Úgy sejti, régészeti leletet talált? Online leletbejelentésnél az Intézményünk szakmai alapfeladatai közé tartozik az Ön által megadott adatok kezelése, és a bejelentés kivizsgálása. A bejelentés során megadott adatokat (név, település, e-mail cím, telefonszám, talált tárgyak leírása, fotók) a regeszet.koordinator@josamuzeum.hu e-mail címre továbbítja a rendszer, melyet a Régészeti Osztály munkatársai kezelik.

4.                  Könyvtári és adattári kutatási engedély igénylése

Az Intézményünk könyvtárában történő kutatás engedélyezéséhez az erre szolgáló űrlapon a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 57.§ (1) bekezdésében foglalt előírás alapján nevét, természetes személyazonosító adatait és lakcímét kérjük megadni. Az e-mail címére és a telefonszámára a kutatás részleteinek leegyeztetése érdekében történő kapcsolatfelvétel elősegítése érdekében van szükség – erre vonatkozó hozzájárulása esetén. Az üzenet a konyvtar@josamuzeum.hu e-mail címre kerül továbbításra, ahol munkatársunk kezeli levelezőrendszerünkben az Ön által beküldött igénylés adatait.

5.                  Múzeum pedagógiai/andragógiai előadás/foglalkozás megrendelése

Amennyiben fenti szolgáltatásunkat az Ön által képviselt intézmény nevében szeretné megrendelni, úgy az Ön által képviselt intézmény nevén, címén, a csoport korosztályán felül, meg kell adnia a saját nevét, e-mail címét és telefonszámát. Ezen adatokat egy letölthető és szerkeszthető formátumú megrendelő lap e-mailben, a muzeumpedagógia@josamuzeum.hu eletktronikus címre történő megküldésével van lehetősége megadni.

6.                  Vásárlás az Intézmény Shop-jában

Kiadványainkat megrendelheti a „SHOP” menüben az alábbi adatok megadásával: név, lakcím, postázási cím, telefonszám, e-mail cím, szállítási adatok. A vásárlás teljesítéséhez szükséges adatok a felek között – mint távollévő személyek között – létrejött adás-vételi szerződés teljesítéséhez szükségesek.  Adatait levelezőrendszerünkben, a számla adatokat – erre vonatkozó Munkamegosztási Megállapodás alapján – az Intézmény könyvelési feladatait ellátó, Közintézményeket Működtető Központ (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.,) által üzemeltetett ORGANP szoftverben tároljuk.  

3.                  AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az 1-5. pontban megfogalmazott adatkezelési célok tekintetében az adatkezelés az Intézményre ruházott közérdekű feladatok ellátásához szükséges (jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja).

A 6. pontban foglalt vásárlás teljesítése érdekében kezelt adatok a szerződés teljesítéséhez szükségesek, az adatok megadása nélkül a szerződés nem jön létre (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).

A számla adatai: név, cím a Számviteli törvényben foglalt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükségesek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

4.                  ADATOK TÖRLÉSÉNEK IDEJE

Az adatokat az adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig tároljuk. Amennyiben az üzenetben beérkezett megkeresés tárgya alapján az Intézmény Iratkezelési Szabályzatában foglalt Irattári tételszám (ITSZ) alapján besorolható, az üzenet iktatásra kerül, és az ITSZ szerinti megőrzési ideig papír alapon tároljuk.

5.                  ADATBIZTONSÁG

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról.

Az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatok integritásának és bizalmasságának biztosítása érdekében megtett intézkedéseinkről nyilvántartást vezetünk.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetére megfelelő incidenskezelési tervvel rendelkezünk.

6.                  LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS – SÜTI (COOKIE) TÁJÉKOZTATÓ

A Weboldalak általában úgynevezett Cookie-k, azaz sütik, kisméretű fájlok, elhelyezésével biztosítanak bizonyos funkciókat a webhely megfelelő működése érdekében. Ezek a sütik alkalmasak az olyan információk tárolására, mely a látogatottsági adatok mérése alapján segíti a szolgáltatás színvonalának emelését, a böngészési élmény fejlesztését.

Kezelt adatok köre: a látogató által használt IP cím, • a böngésző típusa, • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv), • látogatás időpontja, • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

Az intézményünk weboldalán lehetőség van arra, hogy az Önnek tetsző tartalmakat közösségi oldalakon, e-mail szolgáltatókon keresztül megossza ismerőseivel.

Harmadik féltől származó sütiket más webhelyek hoznak létre. Használatára kizárólag akkor kerül sor, ha annak használatát Ön engedélyezi a böngészője beállításaiban. A Weboldalunk a sütiket nem használja fel a Felhasználó azonosítására, és nem is kapcsolja össze más, azonosításra alkalmas adattal.

Intézményünk közösségi oldalának elérését, illetve Weboldalunk közösségi oldalon valómegosztását és kedvelését megkönnyítő sütiket a Facebook Inc. szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által kezelt adatokhoz a Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) is hozzáfér. A Facebook Inc. ezen szolgáltatása révén továbbá hozzáfér a fentebb írt, webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokásokfeltérképezéséhez kezelt adatok köréhez. Ezen adatok a Facebook Inc. eszközeivel tartósan kerülnek eltárolásra, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével. Ezen sütiket a böngészője beállításaiban törölheti. A Facebook Inc. a fenti adatokat a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Facebook Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címénekösszekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokásokalapján az az alapján feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat

A sütik alkalmazásáról Weboldalunk főoldalán, a böngészés kezdetén, felugró ablakban figyelmeztetjük Önt.

HA NEM TÁMOGATJA A SÜTIK MŰKÖDÉSÉT

A sütikre vonatkozó beállításait bármikor módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését.

Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.

Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót.

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

7.                  AZ ÖN SZEMÉLYES ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete 15-22. cikkeiben foglalt rendelkezéseknek megfelelően biztosítjuk az adatkezelésben érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaik érvényesítését.

Ön a 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. postacímre, vagy az adatvedelem@josamuzeum.hu e-mail címre küldött kérelemben fordulhat Intézményünkhöz.

A beérkezett megkeresésekre Intézményünk írásban, díjmentesen válaszol a beérkezéstől számított 30 napon belül.

Az adatkezelés megkezdése előtt az Adatvédelmi tájékoztató megismerhetőségével biztosítjuk, hogy valamennyi felhasználó (függetlenül attól, hogy végül adatkezelésben érintetté válik-e, vagy sem) ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről.

Önt az alábbi jogok illetik meg:

 1. Hozzáférés joga

Ön jogosult tájékoztatást kapni Intézményünktől arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről.

 • Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték vagy más módon kezelik
 2. ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3.  Ön jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, illetve közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük az adatait és Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen;
 4. ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az Intézményünk az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat az Adatkezelő – jelen esetben az Intézmény – ellen.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Meghatározott esetekben, az Ön kérésére a személyes adatok felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel.

 • A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak intézményünk jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatát csak akkor kezelhetjük tovább, amennyiben az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat közvetlenül továbbítsuk egy másik adatkezelő részére, ha

a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

8.                  JOGI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Amennyiben érintetti jogainak gyakorlásával kapcsolatos megkeresésére adott válaszunkkal nem ért egyet, vagy panaszt kíván tenni, joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz, illetőleg bírósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely:http://www.naih.hu/

Intézményünk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén értesítjük a Látogatóinkat, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelésünk jogszerűségét.


JÓSA ANDRÁS MÚZEUM 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a panaszok és közérdekű bejelentések fogadása,

a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítése, valamint

a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos bejelentések kivizsgálása során megvalósuló adatkezelési tevékenységről

A JÓSA ANDRÁS MÚZEUM (a továbbiakban: Múzeum v. intézmény) – az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének1 (a továbbiakban: GDPR) 13. cikkeiben foglalt rendelkezéseknek megfelelően – az alábbi tájékoztatást adja az érintettek részére.

A Múzeum, mint a Nyíregyháza Megyei Jogú Városának Önkormányzata által fenntartott kulturális közintézmény, a jogszabályban meghatározott feladatai teljesítése során köteles

 • a 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Panasz tv.) rendelkezéseinek megfelelően fogadni és kivizsgálni az intézmény tevékenységét érintő panaszokat és közérdekű bejelentéseket;

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően lehetővé tenni, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse, e jogai gyakorlása keretében kérelemmel forduljon az intézményhez, mely kérelmet az intézmény a hivatkozott jogszabály rendelkezéseinek megfelelően teljesíti;

 • a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) rendelkezéseinek megfelelően az intézmény köteles a szervezeti integritást sértő eseményeket kezelni.

Az intézmény fenti kötelezettségei teljesítése keretében kezeli a hozzá beérkezett panaszokat, kérelmeket, bejelentéseket. A Múzeum az adatok kezelése tekintetében adatkezelőnek minősül.

Adatkezelő adatai:

JÓSA ANDRÁS MÚZEUM (a továbbiakban: Intézményünk)

Tagintézmények: Sóstói Múzeumfalu

Kállay Gyűjtemény

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.

Adószám: 15403337-2-15

Telefon: +36-42-315-722, 509-032, 414-144

Fax: +36-42-315-722

Elektronikus levelezési cím:info@josamuzeum.hu

Kállay gyűjtemény levelezési címe: info@kallaygyujtemeny.hu

Sóstói Múzeumfalu levelezési cím: info@muzeumfalu.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Krak Anita, Elérhetősége: adatvedelem@josamuzeum.hu

A felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv: Nyíregyháza Megyei Jogú Városának Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)

 1. Panaszok és közérdekű bejelentések elbírálása

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

Az adatkezelés célja az intézményhez beérkező olyan panaszok és közérdekű bejelentések elbírálása, amelyek elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá, figyelemmel a Panasz tv. 1–3. § előírásaira.

E célból a Múzeu, a következő személyes adatokat kezeli: a panasztevő vagy a közérdekű bejelentő (érintett) természetes személyazonosító adatai, elérhetősége és a bejelentésében foglalt további személyes adatai.

Az adatok forrása: A panaszfelvétel, illetve a közérdekű bejelentésben szereplő – a panasz, illetve a közérdekű bejelentés formájától függően adatlapon, e-mailben, postai levélben, vagy szóbeli kommunikáció során nyújtott – adatszolgáltatás.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, tekintettel arra, hogy a Múzeum által ellátott közérdekű feladatok keretében történő panaszkezelés rendjét a Panasztv. határozza meg, ideértve a kezelendő adatok típusát. Amennyiben a panasz kivizsgálása különleges adatok körét is érinti, az adatkezelés akkor jogszerű, ha a GDPR 9. cikk (2) bekezdés f)-g) pontjaiban foglalt valamely további feltétel teljesül.

A Múzeum által fogadott panaszokban, illetve a közérdekű bejelentésekben a panasztevő, illetve a bejelentő által megadott adatokat a Múzeum papír alapú és elektronikus nyilvántartási rendszerben kezeli, melyet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően - a panaszos hozzájárulása esetén – továbbít a panasszal érintett szolgáltató, valamint a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint fenntartó felé. Az érintett személyes adatai csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő egyértelműen, előzetesen hozzájárult. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

A személyes adatok tárolásának ideje:

Az adatokat tartalmazó iratot a Múzeum a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények2 szerint iktatja, és 5 évig tárolja.

Ezt követően a Múzeum a jogszabályi előírásoknak megfelelően az adatot törli (iratokat selejtezi).

 1. Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló eljárás során végzett adatkezelés

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

A Múzeum adatkezelésének célja a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti kérelmek teljesítése, az egy éven belül ismétlődő azonos tárgykörben, azonos adatigénylőtől érkező kérések azonosítása, esetlegesen felmerülő költségek megállapítása és teljesítésének dokumentálása, valamint az elutasított, illetve részben elutasított adatigénylésekre vonatkozó nyilvántartás vezetése3.

A Múzeum a kérelmek teljesítéséhez az alábbi adatokat kezeli: az igénylő neve, értesítési címe (postacím, e-mail cím), a benyújtott adatigénylés adatköre, illetve arra vonatkozó információ, hogy a Múzeum elutasította-e az adatigénylést, ha igen, milyen indokkal.

Költség-megállapítása kapcsán fentieken túl: név/megnevezés, cím/székhely, adóazonosító jel/adószám.

Az adatok forrása: A közérdekű adatigénylés iránti kérelemben – illetve annak formájától függően e-mailben, postai levélben, vagy szóbeli kommunikáció során nyújtott – adatszolgáltatás az érintett részéről.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, tekintettel arra, hogy az intézményhez beérkezett közérdekű adatigénylések teljesítése során a Múzeum elutasíthatja azt a kérelmet, amelyben az igénylő nem adja meg az Info tv. 29.§ (1b) bekezdése szerinti adatait. Emellett az Infotv. 30. § (3) bekezdés második mondata az adatkezelő kötelező feladatává teszi, hogy az elutasított, közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezessen.

A Múzeum a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok igénylésére irányuló eljárás során nem közöl személyes adatokat más címzettel. Az adatok harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére nem kerülnek továbbításra.

A személyes adatok tárolásának ideje:

A Múzeumnak az Infotv.-ben meghatározott eljárása során 15 nap – hosszabbítás esetén további 15 nap – áll rendelkezésére az adatigénylés megválaszolására. A beérkezett adatigénylések adatait a benyújtásuktól számított 5 évig kezeli a Múzeum. Az ügyhöz kapcsolódó iratokat a Múzeum a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja.

 1. Szervezeti integritást sértő események kezelése során végzett adatkezelés

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

A szervezeti integritást sértő események bejelentéseinek fogadása és kezelése.

A Múzeum a kérelmek teljesítéséhez az alábbi adatokat kezeli: Bejelentő természetes személy (érintett) neve, beosztása/státusza, lakhelye, telefonszáma, a szervezeti integritást sértő esemény észlelésének módja, körülményei, a szervezeti integritást sértő esemény gyanújának észlelését, bejelentését alátámasztó dokumentumok adattartalma, az észlelést követően megtett intézkedések, aláírás, készítés helye és időpontja.

Az adatok forrása: Az érintett által benyújtott, szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó bejelentés

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, tekintettel arra, hogy az intézmény a közfeladatai ellátásával kapcsolatosan felmerülő, szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések kezelése kapcsán a Bkr. 6.§ (4a) bekezdése alapján kiadott eljárásrendnek megfelelően köteles eljárni.

A személyes adatok tárolásának ideje:

Az ügyhöz kapcsolódó iratokat a Múzeum a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és 5 évig kezeli. Ezt követően az Ltv. szerint levéltárba adandó iratokban foglalt adatok és az iratkezelési rendszerben a jogszabálynál fogva kezelendő személyes adatok kivételével a Múzeum az adatot törli (iratokat selejtezi), illetve a levéltárba adással a személyes adatok kezelése a Múzeumnál megszűnik.

A Múzeum közérdekből továbbíthatja a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező személy, illetve szerv részére a kezelt adatokat, amennyiben az adattovábbítás szükséges és közérdek fűződik hozzá.

ADATBIZTONSÁG

A Múzeum adatkezelési tevékenysége során

 • gondoskodik a rá vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról,

 • az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen,

 • egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetére megfelelő incidenskezelési tervvel rendelkezik.AZ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

A Múzeum a GDPR-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően biztosítja az adatkezelésben érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaik érvényesítését.

Az érintettek a 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. postacímre, vagy az adatvedelem@josamuzeum.hu e-mail címre küldött kérelemben fordulhatnak a Múzeumhoz.

A beérkezett megkeresésekre az adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül írásban, díjmentesen válaszol.

A Múzeum az Adatkezelési tájékoztató megismerhetőségével biztosítja, hogy az érintett ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről.

Az érintett jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést, valamint tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a pontatlan személyes adatokat az adatkezelő pontosítsa, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatait, ha jogszabályban foglalt feltételek valamelyike fennáll.

A Múzeum azonban az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

Meghatározott esetekben, az érintett kérésére a személyes adatok felhasználását az adatkezelő köteles korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra lehet felhasználni.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a Múzeum a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A Múzeum automatizált adatkezelésen alapuló profilalkotást nem végez.

Amennyiben az érintett nem ért egyet az adatkezelő által a megkeresésére adott válaszával, vagy panaszt kíván tenni, joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) mint felügyeleti hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely:http://www.naih.hu/

A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszékhez. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

A Múzeum fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató megismerhető a www.josamuzeum.hu, a www.muzeumfalu.hu, valamint a www.kallaygyujtemeny.hu oldalon, azonban a változások nem érintik a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

Kelt: Nyíregyháza, 2021. december 15.

Jósa András Múzem

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

2 A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.), illetve a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

3 Infotv. 30. § (3)